Select the search type
Search
05

Το NGO Support Centre και η GrantXpert Consulting Ltd, υπό την ιδιότητα Διαχειριστή Επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund Κύπρου, ανακοινώνουν τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που έχουν επιλεγεί για να λάβουν επιχορήγηση μέσω της Ανοικτής Πρόσκλησης (2021). Με συνολική χρηματοδότηση ύψους €1,165,000, τα επιλεγμένα έργα θα συμβάλουν στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, στην ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων και στην ενίσχυση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της Κοινωνίας των Πολιτών.  

Το Πρόγραμμα Active Citizens Fund (ACF) αποτελεί μέρος των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και Νορβηγίας (EEA & Norway Grants) για την περίοδο 2014-2021 και χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Το πρόγραμμα Active Citizens Fund Κύπρου στοχεύει στην ανάπτυξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και του δυναμικού της Κοινωνίας των Πολιτών, ενδυναμώνοντας το ρόλο των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στην προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής, της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσα από την οικονομική στήριξη έργων που ενισχύουν τη συνεργασία, την ανάπτυξη και μάθηση στον τομέα και γύρω από τα πιο πάνω θέματα. 

Συνολικά, 17 έργα έχουν επιλεγεί για να λάβουν επιχορήγηση μεταξύ των 54 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Ανοικτής Πρόσκλησης (2021) του προγράμματος. Από τα επιλεγμένα έργα, εννέα έργα εστιάζουν στο Αποτέλεσμα 1 της πρόσκλησης, «Ενίσχυση της συμμέτοχης των πολίτων στα κοινά» και τα υπόλοιπα οκτώ έργα εστιάζουν στο Αποτέλεσμα 2 της πρόσκλησης, «Ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων». Όλα τα έργα που θα λάβουν επιχορήγηση εστιάζουν στο  Αποτέλεσμα 3 της πρόσκλησης, που είναι η «Ενίσχυση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της Κοινωνίας των Πολιτών (οργανισμών και του τομέα στο σύνολό του)». Ανάμεσα στα επιλεγμένα έργα, υπάρχουν επτά έργα που θα πραγματοποιηθούν μέσω δικοινοτικής συνεργασίας, συμβάλλοντας σε συγκεκριμένη προτεραιότητα του προγράμματος στην Κύπρο που αφορά στην υποστήριξη των δικοινοτικών συνεργασιών και στην στήριξη προγραμμάτων που προωθούν  τον διαπολιτισμικό διάλογο. Επίσης, τέσσερα από τα επιλεγμένα έργα θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με οργανώσεις  σε δύο από τις δωρήτριες χώρες, τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν.  

Όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής των έργων πραγματοποιήθηκαν από τον Διαχειριστή σε συνάρτηση με τους κανονισμούς του προγράμματος με στόχο την τήρηση της  διαφάνειας και της δίκαιης μεταχείρισης κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας. Όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις αξιολογήθηκαν από δύο αμερόληπτους αξιολογητές με εμπειρία στον τομέα, και κατατάχθηκαν σε κατάλογο με βάση τον τελικό μέσο όρο βαθμολογίας. Ο τελικός κατάλογος των βαθμολογημένων έργων εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επιλογής η οποία  απαρτιζόταν και από μέλη ανεξάρτητα από τον Διαχειριστή Επιχορήγησης και στην οποία συμμετείχε ως παρατηρητής εκπρόσωπος του Εθνικού Σημείου Επαφής των EEA & Norway Grants στην Κύπρο.  

Ο κατάλογος των έργων που έχουν επιλεγεί για επιχορήγηση, με συνολική χρηματοδότηση ύψους €1,165,000, έχει αναρτηθεί εδώ

O Διαχειριστής του προγράμματος σημειώνει με ευχαρίστηση την ποικιλία τόσο ως προς τον θεματικό προσανατολισμό των έργων όσο και ως προς τις ομάδες στόχους που θα ωφελήσουν. Οι δραστηριότητες των έργων αναμένεται να ενδυναμώσουν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού στην Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ πολλών άλλων, των γυναικών, των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, των προσφύγων και μεταναστών, των καλλιτεχνών, των ηλικιωμένων και των νέων. Τα επιλεγμένα έργα προσδοκούν επίσης στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων μέσω παρεμβάσεων σε ποικίλους τομείς όπως η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, η περιβαλλοντική ευθύνη, η κοινωνική ενσωμάτωση, η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, οι διαγενεακές σχέσεις και η ενίσχυση των κοινοτικών σχέσεων  μέσω των τεχνών. Ο Διαχειριστής προσδοκεί σε μια καρποφόρα συνεργασία με τους δικαιούχους του προγράμματος η οποία θα έχει θετική και μακροπρόθεσμη επίδραση στη βιωσιμότητα και στο δυναμικό της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κύπρο.  

Σχετικά με το NGO Support Centre 

Το NGO Support Centre είναι ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην ανάπτυξη και ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στην Κύπρο. Ο οργανισμός έχει αναπτύξει τα τελευταία είκοσι χρόνια εκτενή εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς της ενεργού πολιτότητας, της ειρήνης και της συμφιλίωσης, της εκπαίδευσης για ανάπτυξη, της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της συμμετοχικής δημοκρατίας. Το όραμα του NGO Support Centre είναι μια δυναμική, ενεργή και αντιδραστική κοινωνία των πολιτών στην Κύπρο που συμμετέχει και υποστηρίζει τη δημοκρατία, τον διάλογο και την συμμετοχή στα κοινά. 

Σχετικά με την GrantXpert Consulting Ltd  

Η GrantXpert Consulting κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών στα Ευρωπαϊκά προγράμματα στην Κύπρο, με εμπειρία στην παροχή συμβουλών και κατάρτισης υψηλού επιπέδου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη επιχειρήσεων της ΕΕ, δήμων/ κοινοτήτων, πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, ΜΚΟ και ιδιωτών. Εκτός από την παροχή πληροφοριών για ευκαιρίες χρηματοδότησης και την προετοιμασία προτάσεων, η εταιρεία συμμετέχει στην οικονομική και διοικητική διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων, προσφέροντας έτσι ολοκληρωμένες υπηρεσίες και συνεχή καθοδήγηση σε όλα τα στάδια, από τη συγγραφή της πρότασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Επιπλέον, η εταιρεία υλοποιεί ερευνητικά έργα σε χρηματοοικονομικά και κοινωνικοοικονομικά θέματα και σχεδιάζει καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης, που σχετίζονται άμεσα με την Κύπρο και στοχεύει κυρίως στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν το 99% όλων των επιχειρήσεων του νησιού.

Actions: E-mail | Permalink |

Στοιχεία Επικοινωνίας
NGO Support Centre
27 Ezekia Papaioannou Street,
Nicosia 1075,Cyprus
T +357 22875499
info@activecitizensfund.cy

Ακολουθήστε μας

 

Διαχειριστής